Banja

Manastir
Prijatelji sajta


Zapadna Srbija


Oglasi
Lekovita svojstva

Na Banji postoji više termalnih izvora temperature od 35,7 do 37,5 °C, od kojih dva najsnažnija pune četiri zatvorena bazena za korišćenje. Nad glavnim vrelom sagrađen je bazen "Stara banja", a nad drugim tri bazena poznatija kao "Nova banja". Pored ovih bazena postoji i veliki otvoreni bazen kao i bazen za decu koji su u privatnom vlasništvu i koji koriste toplu vodu.
Istraživanja su pokazala da je voda izuzetno delotvorna u lečenju sledećih bolesti:
1. reumatološka oboljenja - saznajte više o reumi
- degenerativna oboljenja
- zapaljenski reumatizam
- vanzglobni reumatizam
- metabolički reumatizam
2. posttraumatska stanja
- stanja posle preloma i uganuća
- stanja posle artroplastike kuka i kolena
3. sportske povrede
4. neurološka oboljenja
5. poremećaji periferne cirkulacije
6. ginekološka oboljenja
- hronični aneksitisi
- sterilitet
7. oboljenja gastrointestinalnog trakta
- otežano varenje
- mikrokalkuloza žučnih puteva
8. oboljenja dečijeg uzrasta
9. dermatološka oboljenja

Pacijenti kod kojih su prisutni sledeći problemi ne treba da koriste banjsku vodu:
- febrilna stanja
- infektivne bolesti
- neregulisana TA viša od 160/100
- nestabilna angina pektoris
- dekompezovana srčana oboljenja
- teški oblici bronhijalne astme
- bubrežna insuficijencija
- maligne bolesti

Voda se može koristiti kupanjem do 30 minuta uz hidrokinezi terapije i pijenjem, dok se od terapijskih procedura u Banji koriste:
- sono terapija
- magnetna terapija
- foto terapija
- lasero terapija
- termo terapija
- mehano terapija
- kinezi terapija

Rehabilitacioni centar Pribojska Banja, koji posluje u okviru Zdravstvenog centra Užice, primenjuje metode kvantne medicine, akupunkturu, magnetnu akupunkturu, lasero akupunkturu i manuelnu manipulaciju kičmenog stuba (kiropraksa). Detaljnije informacije o terapijama mogu se dobiti u RHC "Banja" (broj telefona 033/24-45-709)

Analizu lekovite vode vršili su još daleke 1878. godine lekari austrijskog vojnog garnizona, koji je u to vreme bio lociran na Banji, u labaratorijama u Beču. Neke od poslednjih analiza vršili su stručnjaci na Medicinskom fkultetu u Beogradu, a kasnije i na Rudarsko-geološkom fakultetu gde su dobili gotovo identične rezultate.

Analiza koja je vršena oktobra 1996. godine na Katedri za Balneoklimatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dala je sledeće rezultate:

Lekoviti faktor izvor I
"Stara banja"
izvor II
"Nova banja"
pH 7,2 7,6
katjoni
mg/l
natrijum 40,00 19,20
kalijum 45,00 64,30
magnezijum 23,50 31,20
anjoni
mg/l
hidrokarbonati 160,30 321,10
hloridi 5,20 22,40
sulfati 81,50 21,70
silicijum dioksid 23,10 -
aluminijum oksid 34,75 -
metasilicijumova kiselina mg/l - 13,6
Ukupno rastvorenih sastojaka 413,35 mg/l 497,50 mg/l

Izvor I "Stara banja" pripada kategoriji oligomineralnih sumporovitih blago zemnoalkalnih voda, bez boje, ukusa i mirisa, temperature 37,5 °C. Na osnovu balneoloških kriterijuma zaključeno je da se ova voda kao pomoćno terapijsko sredstvo može koristiti u lečenju hroničnih stanja zglobnog i vanzglobnog reumatizma, oboljenja perifernih nerava, oboljenja kičmenog stuba, kao i u rehabilitaciji postraumatskih stanja lokomotornog aparata. Posebno se može koristiti u terapiji neinflamatornih dermatoza, kao što su ekcemi i psorijaze.
Izvor II "Nova banja" pripada kategoriji kalijum-magnezijum-hidrokarbonatnih-alkalno-homeotermnih oligomineralnih voda, temperature 35,7 °C. Pored mogućnosti korišćenja kao pomoćno terapijsko sredstvo u stanjima navedenim za vodu izvora I "Stara Banja", odsustvo metala i njene organoleptičke osobine daje joj mogućnost upotrebe na postojećoj temperaturi kod izvesnih oboljenja gastrointestinalnog trakta, praćenih hiperaciditetom i povećanim motoritetom gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta, koji nisu uzrokovani organskim i fizičkim agensima, kao i stanjima posle hirurških intervencijana ovim sistemima. Niska mineralizacija i pH vrednost obezbeđuju mogućnost primene kao pomoćnog terapijskog sredstva u terapiji mikrokalkuloznih stanja urinarnog trakta.
Oba uzorka ispitivanih voda u kombinaciji, a pogotovu izvor I "Nova banja", se mogu iskoristiti kao značajan faktor u programima pripreme i rehabilitacije sprtista, rekreacije zdravih i prevencije određenih bolesnih stanja.

Drugu analizu, novembra 2007. godine, su vršili Institut za Higijenu -VMA u Beogradu i Institut za medicinu rada - Kliničkog centra Srbije u okviru projekta "Hidrogeološka studija uslova i mogućnosti višenamenskog korišćenja termomineralnih voda Pribojske banje" Departmana za Hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ova analiza je dala sledeće rezultate:

Rezultati Mikrobioloških istraživanja
Echerichia coli u 250 ml 0
Ukupni koliformi u 250 ml 0
Streptokoke fekalnog porekla u 250 ml 0
Proteus spp. u 250 ml 0
Ukupan broj bakterija u 1 ml 0
Pseydomonas aeryginoza u 250 ml 0
Sulfitoredukujuće klostridije u 50 ml 0

Fizičko-hemijske karakteristike
Temperatura na izvorištu (°C) 35,4
Izgled bistra, bez boje
Mutnoća (NTU) < 0,6
pH 7,0
Suvi ostatak na 180 °C (mg/l) 245
Elektrolitička provodljivost 424
Utrošak KMnO4 (mg/l) 4,0
Tvrdoća (°dH) 13,6
Alkalitet (ml 0,1 M HCL) 4,5

Sadržaj karakterističnih sastojaka
Gvožđe (mg/l) < 0,01
Fluoridi (mg/l) < 0,1
Hidrokarbonati (HCO3) (mg/l) 275
Hloridi (mg/l) 3,0
Kalcijum (mg/l) 94,5
Kalijum (mg/l) 1,0
Litijum (mg/l) < 0,05
Magnezijum (mg/l) 20,5
Natrijum (mg/l) 401
Sulfati (mg/l) 8,9

Parametri ograničenog sadržaja neorganske prirode
Aluminijum (mg/l) < 0,05
Amonijum - NH4 (mg/l) < 0,05
Arsen (mg/l) < 0,005
Bakar (mg/l) < 0,05
Barijum (mg/l) < 0,25
Borati (mg/l) < 0,05
Bromidi (mg/l) < 0,05
Cijanidi (mg/l) < 0,01
Cink (mg/l) < 0,005
Hrom (mg/l) < 0,002
Kadmijum (mg/l) < 0,001
Kobalt (mg/l) < 0,01
Mangan (mg/l) < 0,01
Nikl (mg/l) < 0,001
Nitrati (mg/l) 2,4
Nitriti (NO2) (mg/l) < 0,004
Olovo (mg/l) < 0,005
Fosfati (HPO4) (mg/l) < 0,06
Silikati (SiO2) (mg/l) 19
Stroncijum (mg/l) < 0,05
Tenzidi (mg/l) < 0,05
Vodonik Sulfid (mg/l) < 0,02

Parametri ograničenog sadržaja organske prirode
Lakozapaljiva organohalogena jedinjenja
Trihlorentilen (mg/l) < 0,0001
Tetrahloretilen (mg/l) < 0,005
Jedinjenja iz grupe fenola
Fenol (mg/l) < 0,0003
2-nitro-fenol (mg/l) < 0,0003
4-nitro-fenol (mg/l) < 0,0003
2,4-dimetil-fenol (mg/l) < 0,0003
2,4-dinitro-fenol (mg/l) < 0,0003
meta-krezol (mg/l) < 0,0003
Mineralna ulja (mg/l) < 0,01
Policiklični atomatični ugljovodonici
Naftalen (mg/l) < 0,0002
Antracen (mg/l) < 0,0002
Fenanten (NO2) (mg/l) < 0,0002
Flouranten (mg/l) < 0,0002
Benzo(a)antracen (mg/l) < 0,0002
Benzo(a)piren (mg/l) < 0,0002
Dibenzo(a,h)antracen (mg/l) < 0,0002
Jedinjenja iz grupe ariazina
Atrazin (mg/l) < 0,0005
Simazin (mg/l) < 0,0005

Radioaktivnost
Ukupna alfa aktivnost (mBq/l) < 10
Ukupna beta aktivnost (mBq/l) 28
Izmerena aktivnost 226 Ra (Bq/l) 0,27